I respond to Huffpost, PerezHilton media blast about me

by Renard Moreau